Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Kto sme

 

 

Poslanie a cieľ OZ

 

    Poslaním a cieľom združenia je presadzovať záujmy a uspokojovať potreby starších ľudí. Za týmto účelom združenie podporuje a rozvíja spoločenské a kultúrne aktivity svojich členov, organizuje kultúrne, spoločenské, výchovno-vzdelávacie, turistické a športové podujatia.

    Našim cieľom je hmotné a duchovné dobro staršej generácie a aktivitou svojich členov chceme pozitívne ovplyvňovať celú spoločnosť. Chceme rozvíjať občianske, národné a duchovné povedomie svojich členov, bez ohľadu na ich národnú a náboženskú príslušnosť.

Činnosť

    Naše združenie:

- podporuje a rozvíja spoločenské a kultúrne aktivity svojich členov,

- organizuje kultúrne, spoločenské, výchovno-vzdelávacie a ďalšie podujatia ( výlety, poznávacie a kultúrne zájazdy, návštevy rôznych podujatí, prednášky, semináre, liečebné pobyty ... ),

- získava finančné  a hmotné prostriedky na podporu a zabezpečenie cieľov svojej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi ,

- spolupracuje s nadáciami, inými občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, a ďalšími právnickými a fyzickými osobami,

- nadväzuje kontakty s príbuznými organizáciami na Slovensku, osobitne v Košickom kraji ako aj v zahraničí,

- podáva návrhy a podnety orgánom a inštitúciám na riešenie problémov seniorov, najmä tých v dôchodkovom veku.

 

TOPlist